برخی از اشتباهات ما درادبیات فارسی

بعضی وقت ها ما در جملاتمان کلمه ای مثل: ( میگردد) رااستفاده می کنیم اما در واقع

اشتباه تلفظ می کنیم یا می نویسیم.

درست این کلمه (می شود) است زیرا میگردد یعنی می چرخد اما می شود یعنی انجام 

گرفته می شود. مثل این جمله:

این جاده در فلان تاریخ احداث می گردد. این جمله غلط است در واقع صحیح این جمله 

این است :

این جاده در فلان تاریخ احداث می شود. در زندگی ما هزاران هزار جمله می گوییم که 

شکل صحیح آن را نمی دانیم و به اشتباه آن را بیان می کنیم .

/ 0 نظر / 97 بازدید