اردوی استخر ورزشگاه آزادی

 من امروز به همراه بچه های مدرسه به استخرمعروف آزادی رفتم.حدود ساعت 10:30 دقیقه ی صبح به استخر رفتیم وحدود نیم ساعت در آنجا معطل شدیم . ساعت11 به داخل رختکن وارد شدیم. یک ربع هم در رختکن بودیم تا طول کشید لباس هایمان را عوض کنیم . بعد دوش گرفتیم و به داخل آب رفتیم وشنا کردیم . من با محیط استخر آشنا نبودم اما بعد از مدتی با محیطش آشنا شدم . دوستانم اسماعیلی ، یزدی سر من را به زیرآب بردند ونزدیک بود که خفه شوم.البته خوشبختانه شناکردم وفرار کردم .

بعد با دوستانم : سلگی، مجیدی،عبدالله پور پرش در آب بازی کردیم.

قانون بازی این گونه بود که هر کس بیش تر می پرید برنده می شد.

ما کشتی هم در آب  گرفتیم وآب بازی هم کردیم. عبدالله پور وسلگی ،من را به گلوله ی آب بستند واز مجیدی کمک خواستم آن هم با یک پرش محکم آنها راخیس کرد . بعد عبدالله پور به درون عمیق رفت و به بیرون آمد و غریق نجات به او گفت : دراز نشست برو و او نخواست. غریق نجات هم او را هل داد و عبدالله پور به او فوش داد غریق نجات او را کتک زد وبه آقای عاشور خانی معلم پرورشی به کمک او آمد وبا غریق نجات بحث کرد. عبدالله پورهم که داشت می گفت که دیگر به این استخر نمی آیم. من هم با نظر او موافق هستم چون هم استخر کوچک است و هم غریق نجات هایش بد است . هر دو استخر غدیر را می پذیریم .                                                                     

/ 0 نظر / 62 بازدید